ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)

Az alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Érték-Rendszerház Kft., mint Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - a továbbiakban: Ptk - 6:77.§ - 6:81.§ rendelkezései alapján).

 

A Szolgáltató adatai:

Érték-Rendszerház Kft.
székhely:
1115 Budapest, Ballagi Mór u 4.
Cg.
01-09-710340
Adószám: 12926420-2-43
Telefonszám: 1/365-58-00
e-mail: info@ertek.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályzat az alábbi elérhetőségről tölthető le: http://www.ertek.hu/Tarsashaz5/adatkezeles.pdf

A tárhelyet a Szolgáltató biztosítja.

 

ÁSZF elfogadása

Megrendelő a jelen dokumentum 1. számú mellékletét képező „Regisztrációs lap” teljes bizonyító erejű magánokiratként történő aláírásával és Szolgáltató részére elektronikus (pdf formátumban csatolt) és postai úton történő visszaküldésével elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Szolgáltató https://www.ertek.hu/tarsashaz-ertek-felho-rendszer/arjegyzek/ címen elérhető Árjegyzékét megismerte, megértette, és kifejezetten elfogadja.

 

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötés esetén

A Ptk. 6:82.§ - 6:85.§ rendelkezései alapján tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF nem kerül rögzítésre, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre (azaz nem minősül írásba foglalt szerződésnek). Az ÁSZF nem utal magatartási kódexre. Az ÁSZ és melléklete az alábbi elérhetőségről tölthető le: http://www.ertek.hu/Tarsashaz5/aszf.pdf

Az ÁSZF elfogadása előtt, az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását úgy teheti meg, hogy a hibát e-mailben jelzi a Szolgáltató részére. Amennyiben a Szolgáltató fenti (hiba azonosítás, kijavítás) kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő a szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja.

 

 ÁSZF elfogadásának hatálybalépése és annak visszaigazolása

 

Jelen ÁSZF akkor válik hatályossá, amikor a Megrendelő számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató köteles a Megrendelő által teljes bizonyító erejű magánokiratként aláírt és ÁSZF rendelkezései szerint visszaküldött „Regisztrációs lap” megérkezését elektronikus úton, a Megrendelő által értesítési címként a Regisztrációs lapon megadott e-mail címre, késedelem nélkül visszaigazolni. A Megrendelő a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás nem érkezik meg részére késedelem nélkül.

Szolgáltató köteles a visszaigazolásban a Szolgáltatásnyújtás megkezdésének időpontját is megadni, ami nem lehet később, mint a visszaigazolástól számított harminc nap. Az ÁSZF elfogadásának visszaigazolásával a Felek között határozatlan időtartamú szerződés jön létre.

 

ÁSZF módosítása

Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató a honlapján, külön felhívás mellett elérhetővé teszi a módosított dokumentumot, amely a közzétételtől számított hatvanadik napon lép hatályba. Amennyiben a Megrendelő a módosítást nem fogadja el, jogosult a Szerződést rendes felmondással megszüntetni. Amennyiben a Megrendelő nem mondja fel a Szerződést rendes felmondással legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, akkor rá a módosítás esedékessé válásától a módosított ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 

Szolgáltatás

A Szolgáltató által kifejlesztett, kizárólagos tulajdonát képező, "Társasház-Érték 5" felhő alapú társasház kezelő rendszer használatának biztosítása a Megrendelő (felhasználó) részére. A Szolgáltatás kizárólag on-line vásárolható meg.

 

A szolgáltatás alapján

 

- az albetétek adatainak teljes körű nyilvántartása válik lehetővé, a különböző adatváltozások, tulajdonváltások figyelemmel kísérhetők. Társasházon belül a külön tulajdonok típusonként történő (lakás, garázs, üzlet, stb.) lekérdezésére is van lehetőség. Egy tulajdonoshoz több albetét hozzárendelhető (folyószámla), ennek lekérdezése megvalósítható.

- a rendszerben korlátlan mennyiségű vetítési alap alkalmazható, így a kötelezettségek megállapítása több szempont alapján, mégis egy lépésben elvégezhető a teljes társasházra vonatkozóan. Az egyedi előírások mellett a rendszeres előírások automatikusan egy gombnyomásra felvezethetők a tulajdonosi, bérlői folyószámlára. Téves előírás esetén stornózásra van lehetőség.

- a Társasház részére érkező bejövő (szállító) számlák rögzíthetők a rendszerben. A beiktatott számlák a banki rendszerbe automatikusan exportálhatók. A bankszámla terhelésekor (kiadás) a számla behívható, így folyamatosan figyelemmel kísérhető a szállító számlák kiegyenlítése.

- a rendszer számlázó moduljával a társasházban bérlőként szereplők részére számla állítható ki. A bankszámlán történő jóváírás (bevétel) a számla behívható, így folyamatosan követhetők a vevői kintlévőségek. Korábban elkészített számláról utólag másolat készíthető. A számlakészítésnél a törvényi előírásoknak megfelelően biztosított a folyamatos sorszámozás, illetve a számla tartalmi elemei is megfelelnek a jogszabályban előírtaknak.

- a terhelések, jóváírások (bevételek, kiadások) folyamatos könyvelése elvégezhető úgy a rendszerben, hogy az aktuális pénzforgalmi számla egyenlege figyelemmel kísérhető. A rendszerben lehetőség van a könyvelt tételt egyes adatainak módosítására, illetve a rontott tételek sztornózására úgy, hogy a sztornó tétel, mint könyvelési tétel automatikusan létrejön.

- a mérőórák számának, záró állásának a következő időszakra történő átvitelével (kezdő adatként) a fogyasztás megállapítható. A rendszerből automatikusan leolvasó lap készíthető. A mért fogyasztás automatikusan előírható a tulajdonos, bérlő folyószámlájára.

- a tulajdonosoknak, bérlőknek kötelező jelleggel, illetve alkalomszerűen különböző leveleket, értesítőket kell küldeni a kötelezettségekről, egyenlegekről, stb. Ilyen levél pl., amelyet a rendszerben lehet elkészíteni, a fizetési értesítő, a meghívó, az egyenleg közlő levél. A rendszerből jelenléti ív nyomtatására is lehetőség van.


A Társasház-Érték rendszer további jellemzői:

- paraméterezhetőség
- felhasználók jogosultságainak beállítása
- jelszó használata
- adatbázis mentése küls
ő fájlkezelő használata nélkül.

A Szolgáltató a szerveren napi mentést végez, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatást ellenérték fejében használja, az Adatkezelő a mentéseket 30 napig tárolja, ingyenes használat esetében a mentést 1 hétig tárolja. A Megrendelő mindkét esetben, külön díjfizetés nélkül, jogosult a saját adatbázisát elmenteni a saját számítógépére.

A Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltató a Szolgáltatás (rendszer) használatára jogosult Megrendelő részére "Kliens oldali tanúsítvány"-t biztosít, amely alapján a szolgáltatások (rendszer) kizárólag a "Kliens oldali tanúsítvány" -nyal rendelkező Megrendelők részére érhetők el. A rendszerbe történő belépés "Kliens oldali tanúsítvány" nélkül nem lehetséges. Amennyiben a Megrendelő a "Kliens oldali tanúsítvány"-t elveszti, vagy harmadik, jogosulatlan személyre részére átadja, vagy az megsérül, köteles erről haladéktalanul  írásban, igazolható módon tájékoztatni a Szolgáltatót, amely esetekben Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fentiek szerint, az értesítés elmaradásából vagy késedelméből bekövetkezett kárért, továbbá amennyiben neki felróható, hogy jogosulatlan személy a rendszerbe jogellenesen belépett, akkor az ebből eredő kárért teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik.

A Megrendelő köteles a rendszerben kezelt, számára kiemelten fontos adatokat saját rendszerében is elmenteni, azért, hogy ezek egy esetleges adatvesztés vagy a Szolgáltató által vállalt mentések tárolási határidejét követően is pótolhatóvá váljanak.

A Szolgáltatás ingyenes verziójának használata

Annak érdekében, hogy a kevesebb albetéttel (és anyagi forrással) rendelkező társasházak jogszerű működését Szolgáltató elősegítse, Szolgáltató az Árjegyzékben részletezett feltételek esetén a Szolgáltatás ingyenes verziójának használatát biztosítja, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek mellett (Regisztrációs lap, "Kliens oldali tanúsítvány", adatmentés stb.) melyre tekintettel ezen verzió használója tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben három hónapot meghaladóan nem használja a programot, akkor a Szolgáltató automatikusan – a megszüntetés előtt egy héttel e-mailben történő előzetes értesítést követően - megszünteti a Szolgáltatást, azzal, hogy Szolgáltató a mentést 1 hétig tárolja, amely idő alatt az ingyenes verzió használója köteles a saját adatinak a saját rendszerében történő mentéséről gondoskodni. Az ingyenes verzió használója a Szolgáltatás fentiek szerinti megszüntetése esetén legkorábban a Szolgáltatás megszüntetésétől számított kilencven nap elteltével jogosult az ingyenes verzió használatát – új regisztrációt követőn - igénybe venni.

 

A Szolgáltatás fejlesztése és készenlét biztosítása

Szolgáltató vállalja, hogy a jogszabályi változásokat adaptáló programfejlesztéseket ellenszolgáltatás nélkül végrehajtja és a programot folyamatosan továbbfejleszti. A Szolgáltató az egyedi igényének megfelelő programfejlesztést külön írásbeli megállapodás alapján végzi el. A külön igény szerinti programfejlesztés díját külön megállapodás tartalmazza.

A folyamatos alkalmazhatóság érdekében a Szolgáltató a használati díjat fizető Megrendelők részére készenléti szolgálatot vállal. A rendelkezésre állás kötelezettsége a havi használati díjban benne foglaltatik.

A Szolgáltató a Szolgáltatás folyamatos alkalmazhatósága, működtethetősége érdekében, munkanapokon 09 órától 16 óráig ügyeleti szolgálatot biztosít a használati díjat fizető Megrendelők részére. Az ügyeleti szolgálat időtartama alatt a Megrendelő telefonon vagy e-mailen keresztül jelezheti a Szolgáltató részére, hogy a program alkalmazhatóságával, működésével kapcsolatban tájékoztatásra, tanácsadásra, illetve hibaelhárításra tart igényt. A telefonügyeletet a jelen ÁSZF szerződés alapján a Vállalkozó a szerződés hatálya alatt köteles biztosítani.

 

A Szolgáltatás hibájának elhárítása

A Megrendelő Szolgáltatás működésének hibáit, működési zavarait a Szolgáltató adatainál megadott telefonszámon, továbbá e-mailben jogosult, illetve köteles a Szoláltató részére bejelenteni. A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a bejelentést követő 48 órán belül a hibaelhárítást megkezdi, és azt a szakmai szokványoknak megfelelően, a lehető legrövidebb időn belül elhárítja. A hibaelhárítást a Szolgáltató mindaddig köteles folytatni, amíg a program megfelelő alkalmazhatósága nem biztosítható, illetve amíg a hiba meg nem szűnik. A hiba eredményes elhárítása, a hiba jellegétől függően, a szakmai elvárások szerinti legrövidebb időn belül kell, hogy megtörténjen.

A program hibájából származó karbantartási, stb. igazolt költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Megrendelő munkatársa hibájából származó karbantartási munkák költségei a havi használati díjon túlmenően a Megrendelőt terhelik.

 

A Szolgáltatás díja

Szolgáltató Árjegyzékét a Megrendelő a https://www.ertek.hu/tarsashaz-ertek-felho-rendszer/arjegyzek/ címen érheti el. Az Árjegyzék a nettó árakat tartalmazza. Az Árjegyzék módosulása esetén, legalább 30 nappal, a Szolgáltató előzetesen írásban (a Megrendelő regisztrált e-mail címére) elküldi a módosított Árjegyzéket. Amennyiben a módosított Árjegyzéket a Megrendelő nem fogadja el, akkor ezt írásban haladéktalanul jelzi a Szolgáltató e-mail címére küldött levélben, amely alapján a Szolgáltatás a levél Szolgáltató részére küldött értesítéstől számított harmincadik napon automatikusan megszűnik. A Szerződés megszűnésétől számított nyolc napon belül Felek kötelesek egymással elszámolni.

 Fizetési módja, határideje

A Szolgáltató árjegyzéke vagy a Felek egyedi megállapodása alapján a Szolgáltató számlát állít ki, amelyet a jogviszony keletkezését követő hónap, majd ezt követően minden megkezdett hónap 5. napjáig jogosult a Megrendelőnek a Regisztrációs lapon megadott címére elküldeni, aki azt 10 napon belül átutalással a számlán rögzített folyószámlára köteles átutalni. Amennyiben Megrendelő a számla kiállításának határidejét követő tíz napon belül írásban (e-mail) nem jelzi a Szolgáltató részére, hogy a számlát nem kapta kézhez, akkor Felek a számlát kézbesítettnek tekintik. A díj késedelmes teljesítése után a Vállalkozót a megfizetésig, a tőketartozáson túlmenően a jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamat illeti. A jelen Szerződésben nem rögzített feladatok mellett, külön megállapodás alapján fizetendő díjak azon szerződésekben rögzítettek alapján teljesítendők.

Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a szerződési kötelezettség ellenszolgáltatásaként fizetendő az Árjegyzékben rögzített használati díj minden év január 01. napjától kezdődően a KSH inflációs rátájának megfelelő összeggel automatikusan, a felek külön megállapodása, azaz a Megrendelő előzetes jóváhagyása nélkül is megemelésre kerül.

Megrendelő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.  A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.

Megrendelő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást egyoldalúan korlátozni vagy megtagadni, amíg Megrendelő a tartozását nem fizeti ki a Szolgáltató részére.

 

Felmondás

Felek a szerződést 60 napos határidővel mondhatják fel, úgy, hogy a felmondás csak a hónap utolsó napjára szólhat (rendes felmondás).

A szerződést a Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén, amennyiben a Szolgáltató a hibás teljesítés megszüntetésére, kijavítására vonatkozó írásbeli Megrendelői felszólításnak a felszólítás kézhezvételétől számított tíz napon belül nem tesz eleget, Szolgáltató pedig a Megrendelő harminc napot meghaladó fizetési késedelme esetén azonnali hatállyal, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel (azonnali hatályú felmondás).

Felmondás esetén Felek köteles egymással a szerződés megszűnésétől számított 8 napon belül elszámolni.

A Szerződés bármilyen okból történő megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége, ideértve a készenléti és ügyeleti szolgálatot is.

Panaszügyintézés

A Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos kifogás a Szolgáltató adatai szerinti elérhetőségeken történt bejelentését követő 1 héten belül érdemben válaszol Megrendelő kifogására, és egyúttal tájékoztatja a jogérvényesítés módjáról, valamint az arra nyitva álló határidőkről.

 

A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató ingyenes Szolgáltatás esetén a hibás teljesítésből a Megrendelő vagyonában bekövetkezett kárért, az igazolt kárösszegig, kizárólag szándékos károkozó magatartás esetén felel.  

A Szolgáltató ellenérték fejében történő Szolgáltatás esetén a hibás teljesítésből adódó Megrendelői károkért az igazolt kárösszegig - amely nem haladhatja meg a Megrendelő által igénybevett szolgáltatások ellenértékeként kifizetett összeget – felelősséggel tartozik.

 

Titoktartási kötelezettség

A program kapcsán és a védett ismeret tekintetében a Megrendelőt titoktartási kötelezettség terheli.

A Szolgáltatót pedig titoktartási kötelezettség terheli a Megrendelőről birtokába jutott információk tekintetében, annak továbbadására – a törvény által előírt eseteket kivéve -  nem jogosult.

Ezen pontban írt kötelezettségek megszegéséért mind a Megrendelő, mind a Szolgáltató teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

 

Szerzői jog

A Megrendelő rendelkezésére bocsátott "Társasház-Érték 5" felhő alapú társasház kezelő rendszer a Szolgáltató tulajdonát képezi, annak rendeltetésszerű használatán túl ezen szellemi alkotás a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható. A rendszer bármilyen módon történő továbbadására, továbbhasznosítására ellenszolgáltatásért, vagy ellenszolgáltatás nélkül a Megrendelő nem jogosult. A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy kizárja annak lehetőségét, hogy az általános, vagy az egyedi megrendelés alapján elkészített programokat illetéktelen személy jogellenes birtokába vehesse, használhassa. Sem az általános program, sem az egyedi megrendelés alapján elkészített program a Megrendelő által, semmilyen jogviszonyban nem adható tovább.

 

Egyéb kikötések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató és a Megrendelő között, jelen ÁSZF-ből eredő esetleg felmerülő vitás kérdéseket – amennyiben a Felek között egyeztetések nem vezetnek eredményre – a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság jogosult elbírálni.

 


Társasház-Érték 5 © Érték-Rendszerház Kft.